top of page

Privacy Policy

PORTALA IZVIETOTAS INFORMACIJAS IZMANTOŠANA

Majaslapas apmekletajiem ir aizliegts parpublicet jebkadu informaciju, kas izvietota www.albahoteljurmala.lv bez majaslapas ipašnieku atlaujas (parpublicešanas jautajumos lugums sazinaties ar info@albahoteljurmala.lv).

Ja majaslapas autori ir devuši atlauju parpublicet informaciju komercialos vai nekomercialos nolukos, obligatai ir jabut atsaucei uz www.albahoteljurmala.lv.

DROŠIBA

www.albahoteljurmala.lv majaslapas lietotajiem ir stingri aizliegts izmantot programmaturu vai panemienus, kas var apdraudet majaslapu vai ta lietotajus. Konstatejot šos parkapumus bloga autoriem ir tiesibas datus par launpratigo vai nelikumigu darbibu nodot trešajam personam.

 

Informacijas sanemšana

Piesakoties informacijas sanemšanai no Albahoteljurmala, Jus piekritat savu datu uzglabašanai uznemuma iekšeja datu baze, ka ari to apstradei. Privatuma atruna ir paredzeta Jusu aizsardzibai, informejot Jus par to, kada privata informacija tiek ievakta, kadas ir informacijas ievakšanas metodes un ka mes to apstradajam.

Kadel mes ievacam Jusu datus?

Personas datu un informacijas sniegšana ir brivpratigs process, kas palidz mums iepazit savus klientus un uzlabot majaslapas saturu, savukart Jums sanemt Albahoteljurmala pakalpojumus, kuri vislabak atbilst tieši Jusu vajadzibam. Jusu sniegta personas datu informacija tiek izmantota tikai sazinai ar Jums.

Ka majaslapas www.albahoteljurmala.lv lietotajs Jus varat izveleties sanemt no mums dažada rakstura informaciju. Lai nodrošinatu šo pakalpojumu, mums ir nepieciešama Jusu elektroniska pasta adrese un atseviškos gadijumos vards, uzvards un talruna numurs. Izvele sanemt informaciju no mums vienmer ir brivpratiga. Ja Jus izvelejaties sanemt no mums konkreta rakstura informaciju, tad ar Jusu skaidri izteikto piekrišanu mes izmantosim Jusu personas datus tikai ši rakstura informacijas izsutišanai un citiem merkiem Jusu personas datus neizmantosim. No informacijas sanemšanas Jus varat atteikties jebkura bridi.

Personas datu atklašana nesaistitajam trešajam pusem

Albahoteljurmala var nodot personas datus, kas ieguti caur šo vietni, trešajam pusem, kas sniedz atbalsta pakalpojumus, ieskaitot datu apstrades pakalpojumus (piemeram, bezrindas.lv (SIA “Mikromaksajumi”), kas veic atbalsta pakalpojumus, nodrošinot kursu apmaksas iespeju interneta). Šim personam var but nepieciešama informacija par Jums savu funkciju veikšanai. Šim personam nav tiesibu izmantot personas datus, kurus mes viniem nododam, jebkuriem citiem merkiem, iznemot tos, par kuriem esam Jus informejuši šaja Privatuma politika par personas datu aizsardzibu.
Albahoteljurmala ir nosledzis ari vienošanos ar Mailchimp par personas datu aizsardzibu, lai nodrošinatu adekvatu Jusu personas datu aizsardzibu.

Atteikšanas

Sanemot e-pastu no Albahoteljurmala, kuriem Jus pierakstijaties majaslapa www.albahoteljurmala.lv, Jums vienmer tiks nosutita saite ar iespeju atteikties no jaunumu sanemšanas. Izveloties šo iespeju, Jusu e-pasts tiks dzests no musu datu bazes un informaciju vairs nesanemsiet. Jus jebkura bridi varat atsaukt savas sniegtas piekrišanas Albahoteljurmala, par to nosutot rakstisku pazinojumu uz e-pastu info@albahoteljurmala.lv.

Sikdatnes

Sikdatnes (cookies) ir majaslapas servera nosutita neliela teksta virkne klientam (parasti parlukprogrammai), kura tiek saglabata lietotaja datora ka neliels fails. Sikdatnes atvieglo majaslapas izmantošanu. Sikdatnu izmantošanu ir iespejams atslegt, tomer tas nav ieteicams, jo tas var samazinat majaslapas izmantošanas iespejas. Izmantojot sikdatnes netiek ievakta jebkada informacija par Jums. Sikdatnes Albahoteljurmala var izmantot, lai sagatavotu un paraditu Jums piemerotakus pakalpojumu piedavajumus citas majaslapas, ka ari lai veiktu statistiskus noverojumus par majaslapas www.albahoteljurmala.lv lietojamibu, bet sikdatnes nekada gadijuma netiek saistitas ar Jusu konkretajiem personas datiem un nevar tikt attiecinatas uz Jusu personigo informaciju.

 

Sikdatnu pienemšana

Izmantojot majaslapu www.albahoteljurmala.lv, jus piekritat, ka mes:
apkopojam informaciju par to, ka izmantojat šo majaslapu, piemeram, cik bieži to apmeklejat un kuras lapas apskatat. Saglabato informaciju nav iespejams sasaistit ne ar vienu konkretu personu;
saglabajam datus par to, kurš interneta parluks un tehniskais nodrošinajums ir izmantots, apmeklejot musu majaslapu;
individuali pielagojam vietni un tas saturu atkariba no informacijas, kas ieguta pec jusu pedeja apmeklejuma.

Ar sikdatnu palidzibu Albahoteljurmala majaslapa apkopota informacija var tikt izmantota ari tam, lai raditu dažas reklamas, kad interneta apmeklejat citas majaslapas.

Ka partraukt sikdatnu sanemšanu

Ja nevelaties, lai jusu datora tiktu saglabatas sikdatnes, interneta parluka drošibas iestatijumos ir iespejams atzimet “Nekad nepienemt sikdatnes”. Tad netiks saglabata neviena Albahoteljurmala, ne ari kadas citas majaslapas sikdatne.
Jus sava parluka iestatijumus varat ari mainit ta, lai katru reizi, kad majaslapa megina iestatit sikdatni, jus tiktu bridinats un varetu par katru sikdatni izlemt, vai to pienemt vai noraidit.
Plašaka informacija par to, ka noraidit sikdatnes saglabašanu, ir pieejama majaslapa http://www.aboutcookies.org

Datu integritate un drošiba

Albahoteljurmala veiks sapratigus pasakumus, lai saglabatu personas datu pareizibu, precizitati un vienotu veselumu musu datubazes, ka ari nodrošinas datubažu drošibu. Jusu personas datus mes uzglabasim tikai tik ilgi, cik nepieciešams to merku, kuriem tie tika ieguti izpildišanai vai ari, lai izpilditu normativa regulejuma prasibas zinot par parkapumiem un sniegt informaciju. Mes centisimies noverst jebkadus datu zudumus, nopludi, launpratigu to izmantošanu, nesankcionetu atklašanu, izmainas datos vai to iznicinašanu.

Piekluve datiem, dzešana un labošana

Ja velaties pieklut saviem personas datiem, tos labot vai dzest, Jus to varat darit sazinoties ar mums e-pasta info@albahoteljurmala.lv. Lugumi labot, parnest, ierobežot vai izdzest personas datus tiek izskatiti atbilstoši normativajam regulejumam un zinošanas prasibam vai dokumentu saglabašanai, kas tiek prasita no Albahoteljurmala, ka majaslapas.
Jums ir tiesibas pieprasit un sanemt informaciju par Jusu personas datu apstradi – kadi Jusu personas dati ir Albahoteljurmala riciba, ka tie tiek apstradati, kam nodoti. Ka ari Jums ir tiesibas pieprasit labot neprecizos personas datus, piemeram, sazinas kontaktinformacijas mainas gadijuma (telefons, e-pasts); pieprasit dzest personas datus, ja abas pušu saistibas ir izpilditas.

Jautajumi par personas datu aizsardzibu

Ja jums rodas jautajumi par personas datu aizsardzibu vai interese par to, ka Albahoteljurmala apstrada Jusu personas datus, ludzu, informejiet par to mus e-pasta: info@albahoteljurmala.lv

bottom of page